Regulamin świadczonych usług 

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie KGBeauty mieszczącym się przy ulicy, ul Przewóz 14 w Krakowie.
  2. Klienci Salonu oraz osoby chętne do skorzystania z usług Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu .
  3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 • 2 Klienci 
 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
  2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica , opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 • Pracownicy
 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
  2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
  3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. Pracownicy są przeszkoleni z aktualnie obowiązujących przepisów BHP i procedur obowiązujących w salonie.
  5. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.
 • 4 Higiena i bezpieczeństwo 

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są myte i dezynfekowane po każdym skończonym zabiegu.
  2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
  3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 2. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie fryzjerskim i kosmetycznym.
 • 5 Świadczenie usług kosmetycznych
 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
  2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje.. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
  3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży , stosowaniu antybiotyku , przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała
 2. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
  5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
  6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
  7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • 6 Płatności
 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.kgbeauty.pl
  2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką oraz kartą płatniczą.
  3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
  4. W Salonie dostępne są także bony podarunkowe, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie. Bon upominkowy ma ważność 3 miesięcy od daty zakupu. Może być wykorzystany tylko przez osobę której dane znajdują się na voucherze . Bon też nie może być wymieniony na gotówkę w wysokości jego wartości.
 • 7 Odpowiedzialność
 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
  2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
  3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
  4. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 • 8 Rezerwacje i odwołania
 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie lub osobiście :
 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji.
 3. Klient ma prawo odwołać wizytę jednak nie mniej niż 24 h przed umówioną wizytą
 4. Jeśli klient kilkukrotnie odwoła wizytę na mniej niż 24 h lub nie poinformuje personelu salonu o swojej nieobecności na umówionej przez niego wizycie salon ma prawo do żądania wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości umówionej usług min 72 h przed zarezerwowaniem terminu
 5. W przypadku rezerwacji terminu na makijaż permanentny pobierany jest zadatek w wysokości 50zł za 1 usługę na konto firmowe mbank 83 1140 2004 0000 3102 7604 2487. Zadatek zostanie rozliczony w dniu wizyty. W przypadku braku wpłaty do 24 h przed zarezerwowanym terminem, wizyta zostanie anulowana.
 6. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 20 minut.
  7. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
  8. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
  9. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem.w przypadku nagłej sytuacji np. choroba pracownika salon ma prawo odwołać wizytę w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem . Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
  10. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
 • 9
  Reklamacje usług kosmetycznych
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 5 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu.

– Reklamacji podlega stylizacja paznokci zgłoszona nie później niż do 5 dni od dnia wykonania usługi ( reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne, w tym uszczerbienia, zerwania, żelu bądź hybrydy czy złamania naturalnego paznokcia)

– Reklamacji podlega stylizacja rzęs zgłoszona nie później niż 5 dni od dnia wykonania usługi. Reklamacji nie podlegają uszczerbki wynikłe ze złej pielęgnacji po zabiegowej

 1. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona poprawy lub nowego zabiegu o tej samej wartości nie odpłatnie. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
  3. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
  4. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 • 11
  Pozostałe postanowienia 
 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
  2. Salon jest monitorowany 24 h /dobę .
  3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 • 12
  Postanowienia końcowe 
 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu dla każdego klienta na miejscu w salonie .